Verkiezingsprogramma 2012

CD&V Buggenhout gaat voor een warme en leefbare gemeenschap waar iedereen zich thuis voelt. We willen aan iedereen kansen geven om zijn of haar leven op de beste manier uit te bouwen.
Uw vragen, uw noden, uw wensen, uw mening vormen de basis van een gemeentelijk beleid. Wij luisteren naar u en zetten om in daden. Volgende vragen en suggesties kwamen ons reeds ter ore …

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen
Mensen mogen niet hun hele leven onder zware leninglast of hoge energiekosten gebukt gaan
• De grond moet betaalbaar zijn
• De sociale huisvestings- en bouwmaatschappijen plannen 110 sociale woningen in Buggenhout en daarnaast sociale bouwkavels en koopwoningen
• Stimuleren van nieuwe vormen van samenwonen vb. kangoeroewonen
• Geen leegstand of verkrotting
• Kwaliteit van woningen verbeteren door o.a. energiescans, (dak)isolatie.

Integratie
Iedereen is inbegrepen op voorwaarde van een correct en rechtvaardig asielbeleid
• Informeren en hulp bieden bij de actieve integratie van nieuwkomers in onze gemeente met het aanleren van de Nederlandse taal, werken vinden en deelnemen aan het sociaal leven
• Strenge controle en aanpak van misbruiken.

Propere en veilige gemeente
Mensen moeten zich goed voelen in hun buurt
• Propere straten en pleinen, aanpak van sluikstorten, onderhoud bermen
• Ontmoetingsplaatsen met meer groen, zitbanken en speeltuintjes
• Wijkagenten zichtbaar aanwezig in het straatbeeld
• Verzamelplaatsen van jongeren controleren
• Vandalisme, criminaliteit, drugs, … doortastend aanpakken door de politie.

Zorg voor kinderen, jongeren, mensen met beperkingen en zorgbehoevenden
Kinderen en jongeren hebben nood aan een goede opvoeding en groeikansen
• Betaalbare kinderopvang, meer plaatsen om wachtlijsten op te lossen, op regelmatige tijdstippen bevragen van openings- en sluitingsperiodes
• Adviesloket voor ouders over opvoeding, gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren
• Sport en ontspanning voor jongeren, een goed fuifbeleid Mensen met beperkingen en zorgbehoevende ouderen hebben zorg nodig. We ijveren voor de organisatie van:
• een dagverzorgingscentrum voor oudere zorgbehoevende bejaarden
• een dementiepraatcafé
• een vrijwilligersmeldpunt
• een meldpunt van sociale problemen (eenzaamheid, verwaarlozing, ziekte, …)
• toegankelijke wegen, publieke ruimten en private woningen

Gezonde gemeente
Een gezonde gemeente met gezonde inwoners is ons doel
• Zuinig energieverbruik, proper water, afvalbeleid, verstandig natuurbeheer in samenwerking met de milieuraad, de landbouw en natuurverenigingen
• Preventieve gezondheidszorg in samenwerking met de Welzijnsraad: gezondheidscampagnes, sport stimuleren, …
• Gezond financieel beleid: geen onbetaalbare prestigeprojecten, organisatie van feesten op een alternatieve manier, het geld van de Buggenhoutenaar beheren als een goede huisvader en de tering naar de nering zetten

Veilig verkeer
Elk verkeersslachtoffer is er één te veel
• Veilige wegen met conflictvrije kruispunten en (her)aanleg fietspaden, waar mogelijk afgescheiden
• Vernieuwen van wegdekken
• Veilige schoolomgeving creëren gebaseerd op de bevindingen van oudercomités
• Aanwezigheid van politie in schoolomgevingen (regelen van het oversteken én van het parkeren)
• Camera’s in straten waar te snel gereden wordt
• Parkeerboetes: mag geen ‘pesten’ worden

Ruimte voor initiatief
Iedereen die initiatief neemt verdient onze steun: ondernemers en vrijwilligers. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en economische vooruitgang
• Een goede samenwerking met UNIZO
• de lokale middenstand steunen in de uitbouw van handels- en horecazaken
• een goede dienstverlening zonder veel papierwerk, bedrijfsvriendelijke belastingen, voldoende beschikbare gronden
• Toerisme en streekproducten promoten: infodienst, fietsenverhuur, …
• Land- en tuinbouw stimuleren

Vrijwilligers
• Logistiek en financieel ondersteunen van het verenigingsleven: jeugd, sport, socio-cultureel, milieu, zorg
• Oprichten van een vrijwilligersmeldpunt