We hebben hard gewerkt aan ons verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van oktober 2018.

Hiervoor hebben we met onze partij een voorbereidingstraject opgezet, waarbij we - onder andere via onze dialoogmomenten - de input vroegen van alle inwoners. 

Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 organiseerden wij dialoogmomenten. Tijdens deze dialoogmomenten gaven wij de burger de kans om mee na te denken over verschillende thema's. Aan de hand van stellingen hebben wij gebrainstormd en zijn er ideeën aangebracht. Wij hebben geluisterd en de ideeën meegenomen. We hebben hiermee rekening gehouden tijdens het schrijven van ons verkiezingsprogramma.

Lees ons programma hieronder of download het programma hiernaast.

Verkiezingsprogramma CD&V Buggenhout 2018

CD&V gaat voor:
De weg vooruit naar een samenleving waar iedereen mee is.

Fietsdeal charter
-       Een Fietsdeal charter afsluiten.

 • Fietsdialoog: we gaan in dialoog met zoveel mogelijk inwoners
 • Fietsbril: we nemen alle toekomstige beslissingen met een fietsbril op
 • Fietscenten: we voorzien bij de investeringen een jaarlijks terugkerend fietsbudget
 • Fietsverbindingen: we zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen onze kernen en ook naar de scholen.
 • Fiets-minder- hinder: we streven naar minder hindermaatregelen op maat van voetgangers en fietsers bij wegenwerken
 • Fietsstallingen: we voorzien veilige en comfortabele fietsstallingen bij onze openbare voorzieningen
 • Fietspaden: we streven naar fietsinfrastructuur van topkwaliteit
 • Fietsschool: door al onze acties leren we onze kinderen te genieten van de fiets
 • Fietsactie: campagnes starten
 • Fietsvoorbeeld: als afdeling het goede voorbeeld geven
 • Prioriteit geven aan fietsers, bromfietsers en landbouwvoertuigen op alle verkavelingswegen in gans Buggenhout.

Verkeersveiligheid

 • Werken aan veiligere schoolomgevingen.
  • Meer aanwezigheid van de politie bij het begin en einde van de schooltijd.
  • Van de wegen in onze woonwijken en aan de schoolomgevingen (waar mogelijk)Fietsstraten
  • Maximaal autoluw maken bij het begin en einde van de schooltijd.
 • Een schoolroutekaart opstellen om veilige fiets- en wandelwegen voor schoolkinderen te promoten.
  • In samenspraak met scholen en oudercomités.
 • Ouders en grootouders die hun kinderen met de auto brengen en ophalen sensibiliseren om verder af te parkeren en stimuleren om de randparkings te gebruiken! (zoals aan de Putweg, de Blauwselstraat, aan De Pit, aan het Klaverveld, op het Kerkplein, op het stationsplein, op den Dries enz.)
  • De school brengt de kinderen na schooltijd naar een vaste afgesproken plaats op de parkings rond de school.
 • Meer snelheidscontroles op plaatsen waar er continu te snel wordt gereden .
  • Resultaten van de controles op sociale media en in de straat meedelen..

Verkeersmobiliteit
-      Zwaar doorgaand verkeer weren in Buggenhout
.

 • Zwaar verkeer is het grootste veiligheidsprobleem in de kernen en rond de scholen.
 • Vrachtwagens en zwaar verkeer moeten goed geleid worden via uitgestippelde routes.
 • Gerichte controles organiseren!
 • Beleid en routes afstemmen met de buurgemeentes.
 • We opteren voor slechts twee snelheidszones in Buggenhout (50 en 30km/u) met meer dynamische borden (zone 30) op doorgangswegen in schoolzones.
  • Niet overdrijven met de Zone 30 in Buggenhout, enkel waar echt nodig is.
 • Verfraaien en beter onderhouden van fietspaden en voetpaden.
  • Versterken van onze technische diensten.
 • Aanleggen van een fraaie en bruikbare stationsomgeving zonder franjes!
  We willen zo snel mogelijk een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met NMBS afsluiten.
 • Zo snel mogelijk een vlotte ontsluiting van de site “ De Pit” realiseren.
 • Voorrangsregels en verkeersborden herbekijken in functie van het verkeersreglement.
  • We wensen eenvormigheid en duidelijkheid op alle Buggenhoutse wegen.

 Te been of niet te been, veilige voetpaden voor iedereen!

De weg vooruit naar auto’s en fietsers die elkaar graag zien!

De dresscode in ’t verkeer? Da’s de wegcode!

Naar een verkeersplan dat op wieltjes loopt!

Meer fietsveiligheid maakt meer fietsplezier!

In onze gemeente helpen we iedereen op (de) weg!

Ruimte

 • Opstellen van een nieuw gemeentelijk beleidsplan ruimte.
 • Onze dorpskernen leefbaarder, aangenamer om te winkelen en veiliger maken voor alle weggebruikers.
  • Realiseren door meer eenrichtingsverkeer in Buggenhout?
  • Door de randparkings in de buurt van de centra te promoten en een betere bewegwijzering te voorzien.( Dries, Voetbalparking Rangers Opdorp, Kerkplein centrum, Stationsomgeving, De Pit, Klaverveld/Bulo, Pastorijstraat, Putweg, Blauwselstraat enz..)
  • Meer parkings voor minder mobielen in gans Buggenhout ( minstens volgens de wettelijke normen)
  • Meer plaats voor fietsers en voetgangers voorzien.
  • Inspraak geven aan de inwoners bij het invoeren van veranderingen.
  • Proefopstellingen maken en in samenspraak met de buurt evalueren.
  • Bij alle wegenwerken het STOP-principe hanteren.
 • Meer en betere toegankelijke wegen en gebouwen voor iedereen in Buggenhout.
 • Meer ontmoetingsplaatsen met zitbanken, speeltuigen en groen inplanten in onze gemeente.
 • Park aan de pastorie open en toegankelijker maken en verfraaien( hagen insnoeien, degelijk groen onderhoud)
 • Milieu
 • Actief promoten van energiebesparende ingrepen i.s.m. Eandis.
  • Meer en beter isoleren bij verbouwingen.
  • Dakisolatie, dubbele beglazing, het in orde brengen van elektrische installaties in oudere woningen promoten.
  • Energiescans aanbieden.
 • Autodelen promoten in Buggenhout.
  • Gemeentelijke voertuigen inzetten.
  • Energiezuinige gemeentelijke voertuigen aankopen.
 • Oplaadpalen voor elektrische fietsen en auto’s voorzien.
 • Initiatieven voor hergebruik van goederen nemen.
 • Aansluiten bij de statiegeldalliantie.
 • Betere luchtkwaliteit rond de schoolomgevingen nastreven.

Leefomgeving

 • Verder sensibiliseren van onze burgers rond zwerfvuil (zowel op straat, trage- of verkavelingswegen, pleintjes en de omgeving van de glasbollen).
  • Via buurtcomités ( opruimen straat als voorwaarde stellen voor sponsoring straatfeest).
  • Met behulp van wegspotters en Mooimakers.
  • Via het Buggenhouts infoblad blijven oproepen naar vrijwilligers.
  • Via en met behulp van scholen (Mos-dagen).
 • Zwerfvuilacties organiseren met steun van onze verenigingen.

 Natuur

 • Aansluiten bij “Join the Pipe” (watertappunt)
  • Aan de parking van ons bos.
  • Aan de buiten sportterreinen.
 • Wateroverlast vermijden door ingebuisde beken en grachten te heropenen.
 • Het oordeelkundig aanleggen van bufferbekkens en grachten.
 • Onderhouden van beken, grachten, groenpartijen en bermen (boom- en bermbeheersplan).
 • Toezien op het goed beheer van ons bos en de natuurgebieden.
  • Blijven ijveren voor uitbreiding van Buggenhout bos!
 • Energie besparen mag geen energie kosten!
  • Installeren van een woon- en energieloket voor alle vragen en heldere info.
 • Op energiebesparing besparen we niet!
  • Straatverlichting met ledlampen plaatsen.
  • Energiebesparende maatregelen nemen in onze openbare gebouwen.
  • Energiezuinige gemeentelijke voertuigen aankopen.
 • De weg vooruit naar lekker eten uit eigen buurt!
  • Steunen van buurderijen en verkoop bij onze plaatselijke producenten.

Wie lokaal shopt, schopt leven in de buurt!

 Vrijetijdsbeleving en verenigingsleven

Elke vereniging op weg met het juist budget!

 • Ons verenigingsleven blijven stimuleren en beter ondersteunen.
  • Extra budget voor de verenigingen.
 • Organisatie van evenementen door de verenigingen ondersteunen.
  • Uitlenen van materiaal.
   • controle na gebruik
   • potje breken, is potje betalen
  • Helpen bij opstellen van tenten en podiums.
  • De gemeente organiseert zelf minder.
  • Helpen bij alle administratieve verplichtingen en adviezen.
  • Een gezamenlijke BA-verzekering afsluiten voor derden.
 • De zomerse donderdagen en kermissen met actievere ondersteuning van de verenigingen organiseren.
 • De zomerse donderdagen in de verschillende dorpskernen organiseren.
 • Nieuwe dorpsevenementen aanmoedigen die het gemeenschapsgevoel versterken.
 • Seniorama gratis houden voor de seniorenwerking.
 • De jeugdverenigingen logistiek blijven ondersteunen.
 • Goed fuifbeleid met respect voor het reglement en de omwonenden.
 • Organiseren van proefdagen voor de sport- en jeugdverenigingen door onze jeugd- en sportdienst.
 • Vakantieopvang en sportkampen organiseren.
 • Organiseren van spelnamiddagen en goedkope avontuurlijke evenementen voor de jeugd op vakantiedagen i.s.m. de verenigingen.
 • Zoals droppings, zoektochten, fietstochten, één tegen allen, …. e.d.
 • Stimuleren van samenwerking tussen de jeugdverenigingen.
 • Optimaal inzetten van de buitensportaccommodaties aan de site “De Pit”.

Het leven is duur, maar iedereen verdient sport & cultuur!

 • Lidmaatschap moet betaalbaar blijven.
 • Voor kansengroepen: bv. Uitpas en of hulp bij het betalen van lidgeld via sociaal beleid van de gemeente.

In onze gemeente verdient elk talent een podium!

 • Voorrang aan Buggenhoutse verenigingen bij alle evenementen in “De Pit”.

 Goede ontspanning: gezond voor jezelf en voor je portemonnee!

Met een kwalitatief en betaalbaar sportaanbod zetten we onze gemeente in beweging!

 •  Betaalbare accommodaties voor sport en cultuur.

De weg vooruit met vrijwilligers!

 • Nieuwe mantelzorgpremie invoeren.
 • Wegspotters, Mooimakers, bestuursleden e.a. bedanken via attentie of in beeld brengen in het infoblad.

Vrijwilligerswerk da’s ook werken aan je netwerk!

Wonen

 • Stimuleren van nieuwe vormen van samenwonen. zoals bv. kangoeroe wonen, woonerven met gemeenschappelijke tuin of ombouwen van grote één-gezinswoningen naar twee of meerdere wooneenheden.
 • Werken aan een recht op goed wonen!
 • Het bouwen van meer serviceflats en één-slaapkamer appartementen voor ouderen en jongeren in elke dorpskern van Buggenhout stimuleren.
  • Zodat men in zijn eigen dorpskern kan blijven wonen.
 • Promoten van kleinere verkavelingen om zo betaalbare gronden te kunnen aanbieden aan onze Buggenhoutse jonge gezinnen. (We gaan evenwel voor het maximaal vrijwaren van de open ruimte.)

 Lokaal sociaal beleid

 • Samen met de sociale woningmaatschappijen blijven ijveren voor nog meer sociale huur- en koopwoningen.
  • Ook voor mensen met een beperking!
 • Betaalbare & kwaliteitsvolle opvang voorzien voor kinderen en ouderen in Buggenhout.
  • Intergemeentelijke samenwerkingen nastreven.
 • Langere maar realistische openingstijden voor onze kindercrèches en buitenschoolse opvang voorzien.
 • Meer vakantieopvang voorzien door bv. de buitenschoolse opvang open te houden in de vakantieperiodes.
 • Meer vakantieopvangplaatsen voorzien.
 • Ondersteunen en promoten van alle mogelijke initiatieven om mensen langer op een menswaardige manier thuis te laten wonen.
  • Thuiszorg ook in het weekend organiseren.
  • Nieuwe mantelzorgpremie invoeren.
 • Meldpunt voor sociale problemen oprichten.
  • Oprichten van een gemeenschapshuis in de oude pastorie in “Hartje Buggenhout”
  • Sociale controle in de buurt is wenselijk om alleenstaande ouderen te bezoeken of eens te bellen ( bv. via buurtcomités)
 • Betere toegankelijke info voor ouderen via gemeentelijk infoloket in het gemeenschapshuis of via een mobiele infoambtenaar aan huis organiseren.
 • Ouderen op een laagdrempelige manier wegwijs maken in de digitale wereld van vandaag
 • Straat- en buurtcomités ondersteunen en promoten.
 • Integratieambtenaar ten volle benutten.
  • Nieuwkomers via werkervaring, vrijwilligerswerk en participatie in ons verenigingsleven proberen te integreren in Buggenhout.

De weg vooruit naar een warme en betaalbare thuis voor iedereen!

De weg vooruit naar ouder worden in je eigen buurt: dat houdt een mens jong!

Hulp van een vertrouwd gezicht daar leeft een mens van op!

Oud worden en in je buurt blijven wonen!  /  De weg vooruit naar respect voor elk gezin!

De weg vooruit naar alleenstaande ouders die er niet alleen voor staan!

Hoe sterker je buurt, hoe beter je leven! / Hoe levendiger je buurt, hoe gezelliger je nest!

 Tewerkstelling, economie en ondernemen

 • Ambtenaar aanstellen die de tewerkstelling en ondernemen in Buggenhout promoot en faciliteert.
  • Infopunt i.s.m. VDAB over vacatures bij onze middenstand,  KMO’s en bedrijven in en rond Buggenhout.
  • Infobalie voor hulp bij het oprichten van een zelfstandige activiteit in onze gemeente.
  • Administratieve hulp bij allerlei vergunningen en subsidies.
  • Ambtenaar zoekt mee naar oplossingen.
 • Jaarlijks een Jobbeurs organiseren.
 • Op de “Alvatsite” ijveren we voor een KMO-zone met woongelegenheid.
 • Fietsvriendelijke bedrijven in de kijker plaatsen.

Toerisme

 • Promoten van de Buggenhoutse troeven in een volwaardig toeristisch loket.
  • In de kijker zetten en promoten van Buggenhoutse feestdagen zoals:

 Opdorp jaarmarkt, Bosbegankenis, Opstal carnaval en de kermissen.

 • Verkoop en promoten van Buggenhoutse streekproducten.
 • Verkoop en promoten van wandel- en fietskaarten.
 • Promoten van ons ruiterpad.
 • Promoten van Buggenhoutbos.
  • Gesprekken voeren met brouwerijen om de horeca te promoten en cafés te heropenen.
  • uitbouwen van openbare sanitaire voorzieningen voor wandelaars, lopers, fietsers,… e.a.
 • Dag arrangementen in Buggenhoutbos en andere locaties organiseren i.s.m. bedrijven en horeca.
 • Installeren van een digitaal geo-loket (samenstellen wandeling of fietstocht langs Buggenhoutse trage wegen).

 Veiligheid in onze gemeente

Samen alert en snel handelen!

 • Wijkagenten zijn belangrijk en horen daarom meer zichtbaar in het straatbeeld aanwezig te zijn.

Ze zijn een eerste aanspreekpunt bij hun dagelijkse rondgang in hun buurt en kunnen zo ook toezicht uitoefenen op de slechte staat van voet- en fietspaden en van onze wegen.

 • Vandalisme, criminaliteit, drugs… dienen doortastend aangepakt te worden door de politie.
 • Oordeelkundig inzetten van camera’s op openbare plaatsen.
  • Stationsomgeving, De Pit, Sport- en speelpleinen, rond de OCMW-site enz..
 • Onze kerkhoven ’s avonds sluiten ( door vrijwilligers).
 • Een gemeentelijk meldpunt installeren.
 • Een verlichtingsplan opstellen en uitvoeren.
 • Mensen sneller inlichten bij een golf van inbraken (via sms, Facebook enz..)
 • Park aan de pastorie open en toegankelijker maken ( hagen insnoeien)

 Organisatie van de gemeente

Het gemeentehuis is jouw thuis!

 • Organiseren van een geïntegreerd breed onthaal waar iedereen makkelijk terecht kan met al zijn vragen.
 • Beheren van de gemeentelijke financiële middelen als een goede huisvader en met respect voor de toekomstige generaties.
 • De publieke voorzieningen voor iedereen betaalbaar houden.
 • De nodige investeringen gespreid plannen.
 • De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gemeentelijk patrimonium.
 • We wensen meer samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten of stad.
  • i.v.m. zorg, WZC, technische diensten, sportinfrastructuur, kunstonderwijs enz.
 • Basisonderwijs is en blijft een taak van onze gemeente.
 • Optrekken van het budget voor ontwikkelingssamenwerking.
 • De adviesraden erkennen in hun adviserende rol en feedback geven op hun vragen en opmerkingen.
 • Investeren in een motiverend en inspirerend personeelsbeleid.
 • Integratie gemeente en OCMW moet leiden naar betere dienstverlening en een vernieuwd sociaal beleid.
 • Regelmatig contact met de burgers via dialoogmomenten organiseren
 • Digitale dienstverlening verbeteren.
 • Kindergemeenteraad opnieuw installeren!